REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.poradniksmartmamy.pl


I. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:
1. www.poradniksmartmamy.pl lub zamiennie Serwis – internetowy serwis informacyjno-edukacyjny dostępny pod adresem www.poradniksmartmamy.pl, prezentujący Materiały i inne treści o charakterze edukacyjnym, a także dotyczące produktów Chiesi Poland Sp. z o.o. niebędących produktami leczniczymi (suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wyrobów medycznych, zwanych dalej łącznie: „Produktami”), adresowany do ogółu społeczeństwa.
2. Usługodawca – prawny właściciel Serwisu www.poradniksmartmamy.pl – Chiesi Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14 000 000,00 złotych.
3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.
4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
5. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę w Serwisie.
6. Administrator Serwisu – „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00 złotych, administrująca Serwisem na zlecenie Usługodawcy.

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis (www.poradniksmartmamy.pl) jest ogólnodostępnym serwisem informacyjno-edukacyjnym dla odbiorców w Polsce.
2. W Serwisie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, z zakresu medycyny oraz terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.
3. Usługodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Usługi (w rozumieniu pkt III.1 Regulaminu) oraz publikowane w Serwisie treści nie stanowią udzielenia świadczenia zdrowotnego ani indywidualnej rekomendacji zdrowotnej dla konkretnego Użytkownika, oraz że zapoznanie się z nimi w żaden sposób nie może zastąpić wizyty u lekarza lub innego specjalisty (np. dietetyka) ani specjalistycznych badań lekarskich, oraz nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady specjalisty (np. porady lekarskiej).
4. Przed użyciem/ zastosowaniem jakiegokolwiek produktu, o którym mowa w Serwisie, należy zapoznać się z informacją dołączoną do opakowania produktu, a w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub innym specjalistą (np. dietetykiem).
5. Serwis oraz wszelkie jego elementy, w tym Materiały, są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innymi właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.
6. Usługodawca – Chiesi Poland Sp. z o.o. – posiada autorskie prawa majątkowe lub licencje do Materiałów publikowanych w Serwisie. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie, przesyłanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie Materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu, w tym Materiałów, jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku osobistego.
7. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej m.in. na
podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy (Chiesi Poland sp. z o.o.) jest zabronione.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet, w tym:
– zasady nieodpłatnego udostępniania Użytkownikom drogą elektroniczną zasobów Serwisu, w tym Materiałów, oraz nieodpłatnego zapoznawania się przez Użytkowników z zamieszczanymi w Serwisie Materiałami i innymi treściami, w tym informacjami o Produktach (zakładki: „Porady” oraz „Produkty”);
– zasady korzystania z zakładki „Kontakt”;
zwanych dalej łącznie „Usługami”.
2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią zachęty do zakupu ani oferty sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług jest bezpłatne. Serwis nie oferuje usług płatnych. Jedynym kosztem, jaki Użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług, jest koszt połączenia z Internetem (serwerem, gdzie umieszczono Serwis), którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
4. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, z uwzględnieniem wymagań technicznych wskazanych w części V Regulaminu.
5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji odpowiedniego regulaminu przez Użytkowników.
6. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim zainteresowanym, nieodpłatnie, w Serwisie w zakładce „Regulamin Serwisu”. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Usługodawca umożliwia pozyskanie, zapisanie, odtwarzanie, drukowanie i utrwalanie treści Regulaminu.
7. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

IV. KONTAKT

1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość skontaktowania się z Usługodawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udostępnionego w Serwisie (zakładka „Kontakt”).
2. Korzystanie z Usługi „Kontakt” jest dobrowolne i odbywa się z inicjatywy Użytkownika. Użytkownik ma możliwość skorzystania z przedmiotowej Usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” w Serwisie.
3. Zadanie pytania/ wysłanie wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie, wymaga podania danych Użytkownika w formularzu kontaktowym, uzupełnienia treści pytania/wiadomości oraz wysłania przedmiotowego pytania/ wiadomości drogą elektroniczną poprzez „kliknięcie” przycisku „Wyślij”.
4. W pytaniu/ wiadomości do Usługodawcy nie należy podawać jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Użytkownika. W celu uzyskania porady lekarskiej, należy skontaktować się z lekarzem.
5. W celu świadczenia Usługi „Kontakt” Usługodawca pozyskuje od Użytkowników – usługobiorców dane osobowe wskazane w formularzu, w tym adres poczty elektronicznej.
6. Dane Użytkowników podane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie/ wiadomość zbierane są przez Usługodawcę dla realizacji przedmiotowej Usługi i będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną w Serwisie (zakładka: „Polityka prywatności”).
7. Odpowiedź na zadane pytanie/ przesłaną wiadomość w ramach Usługi „Kontakt”, Użytkownik otrzyma w drodze zwrotnej korespondencji na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
8. Usługodawca będzie rejestrował pytania/ wiadomości przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, w celu udzielenia odpowiedzi, archiwizacji pytań i wiadomości oraz ewentualnego dalszego ich wykorzystania, jak również w celu wprowadzenia odpowiednich usprawnień w Serwisie. Wysyłając pytanie/ wiadomość, Użytkownicy wyrażają na to zgodę.

 

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu przez Użytkownika są następujące:
a. komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie plików HTML, z włączoną obsługą „javascript” i „flash”; pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna po włączeniu plików „cookies” w przeglądarce internetowej Użytkownika. Informacje o plikach „cookies” są zawarte w „Polityce Plików Cookies”;
b. połączenie z siecią Internet.
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i określonych w nim warunków świadczenia Usług.
3. Korzystanie z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług jest nieodpłatne.
4. Korzystanie z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług podlega zasadom i ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
5. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, a także zgodnie z ich przeznaczeniem, nie naruszając praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązany jest do:
– korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
– niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobre obyczaje (patrz pkt. 6 poniżej);
– korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego, niezwiązanego z celem zarobkowym.
6. Usługodawca nie umożliwia publikacji treści w Serwisie przez Użytkownika. Niemniej Użytkownik korzystając z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług jest zobowiązany przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (zakazane jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w celu przechowywania, przesyłania, rozpowszechniania i udostępniania treści o charakterze bezprawnym). W szczególności w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi „Kontakt”, umożliwiającej zadanie pytania/ wysłanie wiadomości do Usługodawcy (część IV. Regulaminu), zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika wiadomości/ pytań zawierających jakiekolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, wzywających do nienawiści, zawierających wulgaryzmy, treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, w tym autorskie prawa majątkowe oraz dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich, a także treści wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania (zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego), a także treści w odniesieniu do których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w tym podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez niego za pomocą Serwisu.
8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing, zagrożenia związane z piractwem), a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Administrator Serwisu podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i strony Serwisu. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

 

VI. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia Serwisu i świadczenia za jego pośrednictwem Usług z zachowaniem należytej staranności.
2. Wszelkie Materiały, informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane i/lub opracowane w dobrej wierze, na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i w oparciu o aktualną wiedzę, dostępną w chwili ich publikacji.
3. Usługodawca dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Serwisie były kompletne, rzetelne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, szkody ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do treści publikowanych w ramach Serwisu.
4. Usługodawca, ani Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane przesyłane przez osoby trzecie, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców przekazu danych oraz w przypadku, gdy nie wybiera oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników, w tym za niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub przepisami obowiązującego prawa korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oraz wynikające z tego szkody i inne konsekwencje,
b. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług, zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, dokonywanie zmian i ulepszeń w Serwisie) lub niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, awarią oprogramowania, działaniami niezależnymi od Usługodawcy, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku zaistnienia awarii technicznej Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki takiej awarii.
6. Usługodawca dołoży starań, aby zapewnić prawidłowe działanie i stały dostęp do Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług, a także by zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych Usług. Usługodawca nie może jednak zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi związanymi np. z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi, jak i czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. Usługodawca dołoży starań, by przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, będzie prowadził je w godzinach nocnych.
8. Usługodawca jest uprawniony do zmiany i usuwania treści dostępnych w Serwisie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
9. Usługodawca nie jest właścicielem, ani autorem treści innych stron internetowych wymienionych/podlinkowanych w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, z wyjątkiem stron internetowych należących lub sponsorowanych przez Chiesi Poland Sp. z o.o.

 

VII. DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES

1. Na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności” udostępniono klauzulę informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
2. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawiera zamieszczona w Serwisie „Polityka Plików Cookies”.

 

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług mogą być składane przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”, a także w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa). Prosimy o opatrzenie reklamacji dopiskiem „reklamacja. www.poradniksmartmamy.pl”, lecz jego brak nie stanowi przeszkody do rozpoznania reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby wnoszącej reklamację, opis przedmiotu sprawy (reklamacji) i okoliczności ją uzasadniających, żądanie reklamacyjne Użytkownika oraz
informację w jaki sposób należy skontaktować się z Użytkownikiem. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie czternaście (14) dni, włączając w to zawiadomienie Użytkownika o jego wyniku. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony taką samą drogą, jaką zgłaszał reklamację (drogą elektroniczną lub pisemnie), chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazał inny sposób kontaktu, w terminie czternastu (14) dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności określone powyżej zasady rozpatrywania reklamacji, nie ograniczają uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym prawa do dochodzenia roszczeń w drodze postępowania sądowego.
4. Użytkownikowi będącemu konsumentem (tzn. korzystającemu z Serwisu wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji Usług do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, ih_warszawa@wiih.org.pl (postępowania są prowadzone również przez inne podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK). Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „UOKiK – Konsumenci – Instytucje Konsumenckie – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. 5. Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie Unii Europejskiej platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Użytkownik będący konsumentem ma zatem również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, zaprzestając korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
3. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub zaprzestania prowadzenia Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, ideą Serwisu, jego celem lub przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek Serwisu, jego markę lub godzą w dobre imię Usługodawcy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących Serwisu, możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”, a także w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa). Zgłoszenie powinno wskazywać czego dotyczy, np. konkretny Materiał. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie – w zakresie w jakim jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ważnej przyczyny. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej dla Użytkowników informacji o tym w Serwisie. Informacje o ww. zmianach i terminach ich wejścia w życie zamieszczane będą w Serwisie na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
3. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
4. W przypadku braku zgody Użytkownika na stosowanie zasad zmienionego/nowego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na wprowadzone zmiany.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług, jak również sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu danych, zaprzestania prowadzenia/ działalności Serwisu, przeniesienia praw do Serwisu na podmiot trzeci oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia względem Chiesi Poland Sp. z o.o.
6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji (publikacja w dacie uruchomienia Serwisu).


Opublikowano: 18.10.2021r.

Zobacz również

Pierwsza pomoc w domu – niezbędne wyposażenie apteczki

O domowej apteczce zazwyczaj nie myślimy na co dzień. Natomiast, gdy staje się potrzebna, jeśli jest dobrze wyposażona, staje się na wagę złota. W końcu każdego dnia czyhają na nas mniejsze i większe wyzwania… Dolegliwości bólowe, oparzenia […]

Żelazo i zdrowie: Obfite miesiączki a zapotrzebowanie na żelazo u nastoletnich dziewcząt i kobiet

Okres menstruacji jest dla wielu dziewcząt czasem szczególnym, ale też i trudnym. Podczas miesiączki organizm traci pewną ilość krwi, a wraz z nią cenne mikroelementy i witaminy. Zwłaszcza obfite miesiączki mogą prowadzić do niedoboru mikroelementów, w tym żelaza.[1] Wiedza […]

Zmiana opatrunku w domu – jak zrobić to dobrze?

Rany, które przydarzają się nam na co dzień, a także te będące konsekwencja wypadków czy poważnych zabiegów, wymagają właściwego opatrzenia. Prawidłowe założenie i zmiana opatrunku są niezbędne w procesie gojenia. Odpowiednia pielęgnacja skóry na ranie, a także zapobieganie […]

Czym jest kinesiotaping?

Kinesiotaping to innowacyjna metoda terapeutyczna. Obecnie jest z powodzeniem stosowana w fizjoterapii w różnych obszarach medycyny takich jak ortopedia, ginekologia, położnictwo, a nawet onkologia. Dzięki swojej wysokiej skuteczności i możliwości wszechstronnego zastosowania, zyskuje co raz większą popularność. Aplikacja elastycznych taśm […]

Żelazo jako suplement diety – jak stosować?

Żelazo to pierwiastek zaliczany do podstawowych mikroskładników naszej diety. Zgodnie z normami żywienia powinien być on spożywany codziennie w ilości odpowiedniej do zapotrzebowania, stanu zdrowia i wieku. Nierzadko jednak zdarza się, że ilości żelaza jakie przyjmujemy wraz z dietą […]

Rola żelaza w rozwoju mózgu u dzieci

Mózg to centrum dowodzenia całego organizmu. Zbudowany przede wszystkim z wody, tłuszczów i białek niewątpliwie stanowi najważniejszy elementu układu nerwowego. Warto wiedzieć, że jest jedną z pierwszych struktur, jakie tworzą się w czasie życia płodowego. Na […]

Newsletter