Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy przeczytać – z należytą uwagą – niniejszą klauzulę informacyjną przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej www.poradniksmartmamy.pl („Serwis”) ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu (o ile dotyczy) i prezentuje informacje o zakresie i sposobie gromadzenia danych w związku z dostępnością Serwisu w sieci Internet, sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również o uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kwestię ochrony danych osobowych traktujemy priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych powołanej powyżej.

Treść niniejszej klauzuli informacyjnej jest udostępniona wszystkim Użytkownikom Serwisu przez publikację w Serwisie, z możliwością pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści przedmiotowej klauzuli.

Administratorem danych jest: CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14 000 000,00 złotych.

Podmiotem, któremu Administrator danych powierzył przetwarzanie danych jest Administrator Serwisu: „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00 złotych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (powołanej powyżej).

Inspektor ochrony danych (IOD): Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora danych (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa), elektronicznie poprzez adres e-mail: dpo@chiesi.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie (www.poradniksmartmamy.pl/kontakt), we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis pozostaje anonimowy do momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi danych.

Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem danych, które:

  • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce „Kontakt”;
  • odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się, czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.). Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

Informacje o plikach „cookies” prezentowane są w udostępnionej w Serwisie „Polityce Plików Cookies”.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano poniżej.

Dane będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, gdy dotyczy (tj. gdy Użytkownik skorzystał z Usługi (opcji) skontaktowania się z Administratorem danych z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usługi „Kontakt”.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Prawnie uzasadniony interes Administratora danych polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza kontaktowego pytania.

Odbiorcy danych. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, serwisowe oraz wsparcia technicznego dla Serwisu, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkowników, a także podmiotom obsługującym Administratora danych doradczo, prawnie i księgowo lub marketingowo – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.

Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Czas. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego interesu Administratora danych oraz dla celów archiwizacyjnych, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Administrator danych informuje, że każda osoba, której dane Administrator danych przetwarza ma prawo do:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • przenoszenia danych

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

Newsletter